Korak do zdravja z Alpino

Podjetje Alpina se je na pobudo žirovskih zdravnikov dr. Jaka Strela in dr. Ivana Peceva ter vodstva podjetja, vključilo v pilotni projekt zdravstveno preventivne obravnave zaposlenih v podjetju Alpina. S ciljem spodbujanja zdravega življenjskega sloga zaposlenih ter posledično boljšega počutja na delovnem mestu,  je Alpina pred leti že uvedla projekt ‘Zdravje na delovnem mestu’, ki je vključeval različne aktivnosti, od subvencionirane športne vadbe do skupinske udeležbe na športnih dogodkih.  Da bi prizadevanje vodstva na tem področju še bolj približali čim širšemu krogu zaposlenih, so v začetku letošnjega leta vse zaposlene že aktivno vključili v prve delavnice na temo zdravega načina življenja, pod vodstvom domačih zdravnikov ambulante družinski medicine Arcus Medici. Cilj delavnic je, da se vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto,  seznanijo s pomenom zdravega življenjskega sloga, telesne zmogljivosti in preventive. Delavnice tedensko potekajo od začetka januarja do sredine februarja 2018. Prve posameznike, ki so se že udeležili delavnice, smo vprašali za mnenje in prejeli zelo pozitivne odzive. Spodbudno je, da zaposleni nove aktivnosti v podjetju sprejemajo in si  želijo še več sodelovanja pri podobnih projektih. Na drug strani pa vodstvo Alpine, ki razvija in trži izdelke, kateri posredno prispevajo h kakovostnemu življenjskemu slogu, sledi filozofiji blagovne znamke tudi na drugih področjih.

O projektu

Zdravje je naše največje bogastvo in je osnovna pravica za vse. Predstavlja izziv, katerega moramo sprejeti posamezniki, zdravstveni delavci, delodajalci in lokalna skupnost in je toliko večji zaradi vedno večjega razkoraka med zdravjem prebivalstva. Na eni strani je populacija, ki ima zdrav življenjski slog, majhna tveganja za razvoj bolezni in ob ustrezni motivaciji visoko produktivnost na delovnem mestu. Na drugi strani je zdravstveno ogrožena populacija, ki zaradi različnih razlogov ne vzdržuje ustreznega življenjskega sloga in ima posledično zdravstvene težave, ki vplivajo na kakovost življenja in posledično družbo, v kateri živi.

Zato so žirovski družinski zdravniki in podjetje Alpina kot partnerji vstopili v projekt »Korak do zdravja – z Alpino«, katerega osnovni namen je omogočiti zaposlenim dostop do verodostojnih informacij o zdravju, opredeliti tveganja in oceniti stopnjo zdravja. Ob tem smo si  postavili ambiciozne dolgoročne cilje, ki so pomembni ne le za podjetje Alpina, temveč tudi za celotno lokalno prebivalstvo, z vključevanjem vseh generacij.

Cilji:

  • povečati dostopnost informacij o zdravju;
  • izboljšati kakovost preživljanja prostega časa in posledično zmanjšati tveganja za zdrave zaradi življenjskega sloga;
  • opredeliti dejavnike tveganja za zdravje v lokalnem okolju in na delovnem mestu;
  • zmanjšati stopnjo obolevnosti za bolezni sodobnega časa (arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, bolezni mišično skeletnega sistema itn.);
  • organizacijsko in strokovno povezati zdravstveni, gospodarski, šolski in športni sektor v skupnem cilju boljšega zdravja prebivalstva.

Pilotni projekt je zastavljen kot osnova za oblikovanje sistema dolgoročne zdravstveno preventivne obravnave v lokalnem okolju in bo povezoval zdravstvo, lokalno skupnost (šole, društva, zasebne prakse) in gospodarstvo. Tako bo omogočena sistematična in aktualni zdravstveni problematiki prilagojena preventivna dejavnost, ki bo osnova za ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalstva vseh generacij Žirovk in Žirovcev.

Izvedba projekta

Pilotni projekt, v katerega so vključeni vsi zaposleni v Alpini d.o.o. v Žireh, bo potekal od januarja do septembra 2018. Pri organizaciji in izvedbi projekta sodelujejo družinski zdravniki in poslovodstvo podjetja Alpina, načrtuje pa se tudi vključevanje strokovnjakov s področja kineziologije, psihologije in ergonomije.

V prvi fazi projekta se izvajajo delavnice na temo življenjskega sloga, kjer se udeleženci seznanijo z osnovami življenjskega sloga in področji zdravstvene preventive, ki jih omogoča zdravstveni sistem v Sloveniji (preventivni zdravstveni pregledi, programi: SVIT, DORA, ZORA, cepljenja). Udeleženci lahko podajo tudi mnenja, predloge za nadgradnjo in želje za prihodnje teme delavnic, kar bo osnova za izbiro aktualnih vsebin, programov in ukrepov v podjetju Alpina ter ambulantah družinske medicine v Žireh.

V drugi fazi bo v dodatno diagnostično obravnavo s področja zdravstvenega stanja, telesne sestave in telesne zmogljivosti vključenih 40 zaposlenih v Alpini, ki so se udeležili promocijskega dogodka Žirfit 2017. Na podlagi njihovih rezultatov jim bodo svetovani ustrezni ukrepi ali vključitev v intervencijski program za obdobje 4 mesecev, z namenom izboljšanja telesne zmogljivosti in zmanjšanje tveganja za razvoj bolezni sodobnega časa.

V nadaljevanju si vsi partnerji želijo nadgraditi sodelovanje z društvi, zasebnimi praksami in drugimi deležniki, ki lahko glede na potrebe, prispevajo k dodani vrednosti projekta.

Prihodnost

Projekt ima glede na ambicije partnerjev, strokovne in organizacijske podlage potencial, da postane  primer dobre prakse na področju ohranjanja in izboljševanja zdravja prebivalstva vseh generacij. Uspešnost pilotnega projekta bomo v prvi fazi ocenjevali glede na doseganje pozitivnih sprememb v zdravju udeležencev intervencijskega programa, ter mnenju udeležencev delavnic. Na tej osnovi bodo partnerji sprejeli odločitev o nadaljnjih aktivnostih.

Dolgoročna uspešnost projekta in vpliv na zdravje prebivalcev Žirovske občine bo odvisen od deleža ljudi, ki bodo vključeni v obravnavo. Posledično bo najpomembnejši odziv lokalnega okolja in vključevanja novih partnerjev v projekt, s čimer bo v projekt lahko vključenih še več  Žirovk in Žirovcev.

Meni