Hitro antigensko testiranje: brezplačno ali samoplačniško?

Od 23. 8. 2021 dalje se testiranja s hitrim antigenskim testom (HAGT) izvaja samoplačniško. Izjema so določene osebe, za katere stroške testiranja krije proračun Republike Slovenije. Te morajo s potrdilom dokazati, da opravljajo delo v naštetih dejavnostih.

Do brezplačnega testiranja s HAGT so upravičene:

 1. osebe, ki opravljajo delo v zdravstveni dejavnosti,
 2. osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko
  dejavnostjo,
 3. osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z oskrbovanci teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19,
 4. osebe, za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in
  obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2, in sicer:
  • osebe, ki sodelujejo pri izvedbi javne kulturne prireditve ter pri tem prihajajo v neposreden stik s končnimi uporabniki in nastopajoči;
  • osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje;
  • strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost in izvajalci javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu;
  • osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno
   potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, in sicer

   • gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge
    pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike
    posameznike pri izvajanju:

    • dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
    • pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri
     izvajanju:
    • programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
    • programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
    • programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev
     programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za
     varno vožnjo;
   • pooblaščene organizacije pri izvajanju:
    • začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz
     nevarnega blaga,
    • usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih
     kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
    • rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih
     kvalifikacij,
    • preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni
     usposobljenosti upravljavca prevozov,
    • osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
    • osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja
    • kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih
     izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;
   • Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:
    • izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev
     predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
    • usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih
     usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
    • osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter
     preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
    • edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
    • preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega
     prometa na javnih krajih ter
    • vozniških izpitov.
   • vozniki avtotaksi prevozov;
   • osebje upravljavca žičniških naprav, ki prihaja v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav;
   • zaposleni oziroma druge osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in imajo s potrošniki neposreden stik, v naslednjih dejavnostih:
    • storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov,
     kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura,
     manikura),
    • nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
    • storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in
     usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne
     delavnice),
    • obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo,
    • sejemska dejavnost,
    • kongresna dejavnost,
    • gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
    • nastanitvene storitve,
    • storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.
 5. druge osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, zlasti uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,
 6. osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

Zgoraj naštete osebe iz 1. do 4. točke morajo pred opravo testiranja HAT z verodostojno listino izkazati, da delajo v zgoraj naštetih dejavnostih. Kot veljavno dokazilo se šteje kakršnokoli potrdilo iz katerega izhaja, da opravljajo delo v zgoraj naštetih dejavnostih.

Zgolj za testiranje HAT zgoraj naštetih oseb izvajalci izstavljajo zahtevke za povračilo stroškov testiranja, kot je veljajo do sedaj.

Za vse ostale osebe se testiranje HAT izvaja samoplačniško.

Prilagamo povezavo do dopisa Ministrstva za zdravje z Navodili za izvajanje brezplačnega hitrega antigenskega testiranja.

Meni